ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CAPRICE GAME IS NEVER OVER IN STORE ACTIVATION  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, (καλούμενη στο εξής «Συνδιοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Caprice Game is Never Over In Store Activation» στο πλαίσιο προώθησης προϊόντων Caprice «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» της Εταιρείας στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Χαληδόνας, επί της οδού Αχαρνών 467, Νέα Χαλκηδόνα 143 43 και στο κατάστημα Αλίμου, επί της οδού Λαμίας και Παλαιστίνης 174 55 (εφεξής τα «Καταστήματα».
Η υλοποίηση του Διαγωνισμού στα Καταστήματα γίνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής Συνεργάτης) το οποίο διαθέτει το ανάλογα εκπαιδευμένο και δεσμευμένο ως προς το GDPR προσωπικό, τα tablets με τους όρους του διαγωνισμού και τη φόρμα συμμετοχής, καθώς και τον αποθηκευτικό χώρο στο office 365.

Ο Διαγωνισμός αφορά τις παρακάτω συσκευασίες, καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

Caprice Classic 400g.
Caprice Classic 250g.
Caprice Classic 115g.
Caprice Classic 2x115g.
Caprice Vanilla 250g
Caprice Dark 250g.
Caprice Cappuccino 250g.

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31/10/2019 (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 13/11/2019 ( περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»). Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, οι ώρες που θα διεξάγεται η ενέργεια εντός των Καταστημάτων θα είναι από τις 16:00 μ.μ. έως τις 20:00μ.μ. Κάθε Σάββατο, οι ώρες που θα διεξάγεται η ενέργεια εντός των Καταστημάτων θα είναι από τις 11:30 π.μ έως 18:30 μ.μ.
Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις Διοργανώτριες Εταιρείες (Διοργανώτρια ή Συνδιοργανώτρια) στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., στον Συνεργάτη, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Για να συμμετάσχει κάποιος στην κλήρωση για την gaming καρέκλα θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2) να επισκεφτεί τον χώρο της προωθητικής ενέργειας που θα βρίσκεται μέσα στα Καταστήματα και να παίξει στην κονσόλα του PlayStation που θα υπάρχει εκεί το παιχνίδι FIFA 20. Στη συνέχεια να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο ηλεκτρονικό tablet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει:

1) ονοματεπώνυμο

2) κινητό τηλέφωνο

3) ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Και να συμφωνήσει με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στο αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο tablet.

 

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ  

Μετά την παρέλευση της διάρκειας του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση για το δώρο της gaming καρέκλας η οποία, θα γίνει μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών την 15/11/2019 και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Συνδιοργανώτριας, στο Χαλάνδρι, (οδός Αγ. Γεωργίου αρ.19).

 

6. ΔΩΡΑ - ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού που θα δίνονται μέσω της κλήρωσης είναι τα παρακάτω:
Δύο (2) gaming καρέκλες (1 νικητής από κάθε κλήρωση που θα γίνει για το κάθε Κατάστημα, ο πρώτος που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης) σύμφωνα με τον όρο 5 άνωθι.
Συνολικά μέσω της κλήρωσης θα αναδειχθούν -ανά Κατάστημα- ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόντας.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.


Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη σχετική με τον Διαγωνισμό υπέχει.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, τα οποία θα δίδονται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/ και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο της φόρμας), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Π. Ράλλη 26, Ταύρος 11810), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.
Ο Συνεργάτης θα αποστείλει στη Συνδιοργανώτρια τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο τέλος του Διαγωνισμού στα Καταστήματα και θα καταστρέψει άμεσα (αμέσως μετά τη αποστολή τους στη Διοργανώτρια) τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με διαγραφή από το office 365. Η Συνδιοργανώτρια, αφού αποστέλλει τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Διοργανώτρια, θα τα καταστρέφει με τη σειρά της άμεσα.

 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή και έσω email για το τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Για την παραλαβή του δώρου της gaming καρέκλας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη κλήρωση, η Συνδιοργανώτρια, θα επικοινωνεί είτε μέσω e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η Συνδιοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης. Ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια, η Συνδιοργανώτρια και η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους ή του email όπως το είχαν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.
Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού μέσω της επιλογής του αντίστοιχου πεδίου που θα εμφανίζεται στην φόρμα συμμετοχής στο tablet. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους συμμετέχοντες θα παραμείνουν στα αρχεία της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων στους κληρωθέντες νικητές και ύστερα θα διαγραφούν και θα καταστραφούν τα αντίστοιχα αρχεία τα οποία αναφέρονται στα παραπάνω δεδομένα.

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 

Η Διοργανώτρια, η Συνδιοργανώτρια και η  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας www.capricefeeltheroll.gr. με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο www.capricefeeltheroll.gr. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των τυχόν δοθεισών συναινέσεών του.

 

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www. www.capricefeeltheroll.gr
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.